Scroll to top
en zh

李俊陽
Li Jiun Yang

1967年生於台東

 

個展 |節選

2010 《誰人演動故事衣》非畫廊‧台北 

        《妙工卍卍玩》非常廟藝文空間‧台北 

2009 《妙工呼嚕嚕》黑白切、Gallery107台中

2003 《葉繪羽翼舞舞飛》‧赫德蘭藝術中心駐村藝術家‧舊金山

2000 《絕地逢生:黑色筆祭》‧二十號倉庫‧台中

staffs-avatar-05

聯展 |節選

2009 《綠野仙蹤關渡首部曲漂流木裝置藝術》關渡美術館‧台北 

        《剝皮寮藝條通混搭當代藝術展》剝皮寮‧台北 

        《喜劇北藝大20週年》關渡美術館‧台北 

        《一日十年-20號倉庫駐村藝術家聯展》20號倉庫‧台中 

2008 《那光》金枝藝術‧苗栗